วิสัยทัศน์

” เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานบริการที่ดี เป็นมิตรไมตรี ต่อสิ่งแวดล้อม ”

พันธกิจ

เผยแพร่แนวคิดแห่งการ “กลับสู่ธรรมชาติ”
และวัฒนธรรมการพึ่งพาตนเอง เพื่อความสมดุลของชีวิต

Farm Chokchai’s Milestone